Skip to content

Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials cd

3 miesiące ago

505 words

W Stanach Zjednoczonych skuteczność szczepionki przeciw grypie jest monitorowana za pośrednictwem Sieci skuteczności szczepień przeciwko grypie. Dane te są wykorzystywane do oszacowania liczby chorób związanych z grypą, hospitalizacji i zgonów, którym zapobiega się każdego roku poprzez szczepienia, które z kolei dostarczają krytycznych informacji w celu pomiaru, oceny i kierowania interwencjami w zakresie zdrowia publicznego. Po raz pierwszy zarejestrowana w 2003 r. Szczepionka przeciwko grypie o żywym atenuowanym wirusie, znana jako szczepionka przeciw grypie spray do nosa , została zatwierdzona do stosowania u zdrowych dzieci i dorosłych w wieku od 2 do 49 lat od 2007 r.22 Szczepionka zapewniała dobrą ochronę zarówno dorosłych, jak i dzieciom. postlicensure RCTs oraz, w czerwcu 2014 r., na podstawie wyników kilku RCT wykazujących wyższą skuteczność żywej atenuowanej szczepionki nad inaktywowaną szczepionką przeciw grypie u dzieci, 23-25. Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) wydał preferencję dla swojej stosowanie u zdrowych dzieci w wieku od 2 do 8 lat w sezonie grypowym 2014-2015.26 Późniejsze obserwacyjne badanie skuteczności żywych atenuowanych i unieczynnionych szczepionek przeciw grypie wykazało jednak gorszą skuteczność w przypadku żywych atenuowanych szczepionek niż wykazano w RCTs 27, a ACIP nie przedłużyły preferencji dla żywej atenuowanej szczepionki nad inaktywowaną szczepionką u zdrowych dzieci w sezonie 2015-2016. Ostatnio, na podstawie obserwowanej skuteczności szczepionki zawierającej żywą atenuowaną szczepionkę, która była bliska lub bliska zeru, szczególnie przeciwko wirusowi grypy pandemicznej H1N1 2009, 27-29, ACIP zalecił, aby szczepionka z rozpylaczem do nosa nie była używana w okresie 2016- 2017 r. W tym przykładzie zmiany w składzie szczepionki (od trójwalentnej do cztero-wartościowej), zaszczepionej populacji (np. Naturalna odporność powodująca neutralizację żywej szczepionki) lub inny czynnik lub czynniki spowodowały, że dane RCT nie mają zewnętrznej ważności i wprowadzać w błąd w porównaniu z danymi dotyczącymi skuteczności zebranej szczepionki. Przyszłe badania mogą dostarczyć wyjaśnień dotyczących przyczyn tych różnic, ale mogą być potrzebne zarówno RCT, jak i dane obserwacyjne.
Adekwatność do warunków programu – Bezpośrednio obserwowane leczenie gruźlicy
Chociaż zastosowanie pojedynczego leku w 19CT RCT streptomycyny do leczenia gruźlicy31 szybko doprowadziło do oporności, sukces badania pobudził szereg długoterminowych RCT do leczenia gruźlicy przeprowadzonego przez cztery dziesięciolecia przez British Medical Research Council z kolaboranci na całym świecie.32,33 Każda próba opierała się na wcześniejszych ustaleniach, z efektem udoskonalania schematów leczenia i minimalizowania czasu trwania leczenia przeciwprątkowego. Znaczenie bezpośrednio obserwowanego leczenia zostało zrealizowane w miarę, jak leczenie było przenoszone z sanatoriów do domów.34,35 Podejście, wdrożone od 1958 r. Do przodu, 33 ewoluowało do bezpośrednio obserwowanego leczenia, krótkiego przebiegu (DOTS), ze standardowymi schematami pierwszego rzutu, oraz , dla osób zakażonych szczepami wielolekoopornymi, DOTS-plus , z udziałem drugiej linii, leki rezerwowe.36
Badania wykazały, że bezpośrednio obserwowane leczenie nie daje przewagi nad leczeniem podawanym samodzielnie.37,38 Ograniczeniem tych badań był brak oceny kosztów zdrowotnych, epidemiologicznych i społecznych nawrotu lub rzadkiego, ale niszczącego postępu w leczeniu. lekooporna gruźlica
[patrz też: chitobon, spirala dla nieródek, złamanie spiralne ]

0 thoughts on “Dowody na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia – Beyond Randomized, Controlled Trials cd”

Powiązane tematy z artykułem: chitobon spirala dla nieródek złamanie spiralne