Skip to content

Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów czesc 4

6 miesięcy ago

154 words

Obliczono wyjściową wydajność dla wszystkich połączonych warunków badania, a także dla każdego warunku badania oddzielnie. Powtórzyliśmy opisane powyżej analizy, najpierw badając ogólną śmiertelność w przypadku słabo funkcjonujących szpitali Premier w porównaniu do szpitali nie-Premierowych, a następnie badając każdy z warunków osobno. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka szpitala i pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka szpitala i pacjenta. Szpitale biorące udział w programie Premier HQID były większe, częściej prowadzące nauczanie szpitali, a częściej instytucje non-profit niż szpitale non-Premier (Tabela 1). Szpitale premier również częściej znajdowały się na południu Stanów Zjednoczonych niż w szpitalach innych niż Premier. W porównaniu z pacjentami Medicare przyjętymi do nie-Premierowych szpitali, osoby przyjmowane do szpitali Premier były nieco starsze (79,9 roku w porównaniu z 79,6 lat, P <0,001), mniej prawdopodobne były kobiety (51,5% w porównaniu do 52,5%, P <0,001). ), jest bardziej prawdopodobne, że będzie czarny (10,3% w porównaniu z 9,4%, P <0,001), a bardziej prawdopodobne jest, że będzie miał przewlekłą chorobę nerek, ale rzadziej cukrzycą, nadciśnieniem lub przewlekłą chorobą płuc (tab. 1).
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Śmiertelność na 30 dni w przypadku warunków badania we wszystkich uczestniczących szpitalach, według statusu Premier, 2003-2009. Rysunek 1. Ryc. 1. Śmiertelność na 30 dni wśród wszystkich szpitali, według statusu wynagrodzenia za wyniki, 2002-2009. Stawki zostały dostosowane do charakterystyki pacjentów i szpitala i obejmują wszystkie warunki badania. HQID oznacza demonstrację jakości opieki szpitalnej.
Stwierdziliśmy, że śmiertelność była podobna w początkowych i nie-Premierowych szpitalach (12,33% i 12,40% odpowiednio, różnica, -0,07%, 95% przedział ufności [CI], -0,40 do 0,26) (tabela 2). Śmiertelność spadła w podobnym tempie, zarówno w szpitalach Premier, jak i nie-Premier w okresie badania (-0,04% na kwartał wśród szpitali Premier i -0,04% na kwartał w szpitalach innych niż Premier, różnica, -0,01 punktów procentowych na kwartał, 95% CI, -0,02 do 0,01, P = 0,55 dla różnicy) (Tabela 2 i Rysunek 1). Pod koniec 6 lat w ramach programu motywacyjnego ogólna śmiertelność w tych czterech warunkach nie różniła się znacząco między szpitalami Premier i szpitalami nie-Premierowymi (odpowiednio 11,82% i 11,74%, różnica, 0,08 punktu procentowego, 95% CI , -0,30 do 0,46).
Znaleźliśmy podobne wzorce w 30-dniowej śmiertelności, kiedy zbadaliśmy każdy z trzech stanów chorobowych indywidualnie (ostry zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca i zapalenie płuc), bez znaczącej różnicy między szpitalami Premier i nie-Premier pod względem śmiertelności na początku, wskaźniki spadku umieralności lub umieralności pod koniec okresu badania (tabela 2 i rys. 1A, 1B i 1C w dodatkowym dodatku). W przypadku CABG nie było istotnych różnic w stosunku do wartości wyjściowych ani w częstości zmian, ale śmiertelność na koniec okresu badania była wyższa w szpitalach typu Premier niż w szpitalach innych niż Premier (4,12% w porównaniu z 3,34%, różnica 0,78 punktu procentowego; 95% CI, 0,20 do 1,36) (tabela 2 i ryc
[więcej w: atecortin do nosa, bliznasil cena, złamanie spiralne ]

0 thoughts on “Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering sushi warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: atecortin do nosa bliznasil cena złamanie spiralne