Skip to content

Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów cd

6 miesięcy ago

554 words

Następnie porównaliśmy współczynniki umieralności między szpitalami Premier i nie-Premier w początkowym roku bazowym (czwarty kwartał 2003 r. Do trzeciego kwartału 2004 r.), Stosując modele regresji liniowej z kwartalną hospitalizacją ryzyka zgonu skorygowanego o ryzyko szpitalne jako wynik i uwzględniając korelację. w ciągu kwartałów, przy czym wskaźnik przewiduje wskaźnik dla szpitali Premier i nie-Premier. Ta sama analiza została przeprowadzona dla ostatniego roku dostępnych danych o śmiertelności (od pierwszego do czwartego kwartału 2009 r.). Następnie porównaliśmy zmiany współczynników umieralności skorygowanych o ryzyko pomiędzy szpitalami Premier i non-Premier od czwartego kwartału 2003 r. (Początek okresu studiów) do czwartego kwartału 2009 r. (Koniec okresu studiów) z wykorzystaniem podłużnych analizy regresji liniowej, ze szpitalem jako jednostką analizy. Naszymi głównymi predyktorami były zmienne wskaźnikowe dotyczące statusu płatności za wyniki (Premier vs. non-Premier), ciągła zmienna na czas (w ujęciu kwartalnym) oraz okres interakcji między statusem wynagrodzenia za wydajność a czasem. Każdy z tych modeli był ważony pod względem liczby pacjentów obserwowanych w każdym szpitalu i był dostosowany do następujących cech szpitalnych: wielkość (mała, średnia lub duża, zgodnie z klasyfikacją AHA), status nauczania (członek Rady Szpitali Nauczających lub nie), lokalizacji (miejskie a wiejskie), własności (publiczne, prywatne organizacje non-profit lub prywatne nastawione na zysk), regionu (cztery regiony USA), finansowej marży, indeksu Herfindahla-Hirschmana i odsetka pacjentów otrzymujących Medicare. Ponadto, ponieważ istniały świeckie trendy w stosunkach pracy między szpitalami i lekarzami, sprawdziliśmy, czy zmiany w modelach personelu szpitalnego, jak doniesiono w badaniu AHA, wprowadziły w błąd związek pomiędzy stanem wynagrodzenia za wyniki a zmianami w śmiertelności. Ponieważ ta zmienna nie miała wpływu jakościowego, dane te nie zostały tutaj uwzględnione.
Następnie stworzyliśmy model, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek dodatkowe świadczenia w odniesieniu do śmiertelności wśród szpitali Premier, w porównaniu z szpitalami innymi niż Premier, były większe w przypadku dwóch warunków, których wyniki były wyraźnie powiązane z zachętami (ostry zawał mięśnia sercowego i CABG) niż w przypadku warunków, które nie miały wyraźnego związku z zachętami (zapalenie płuc i zastoinowa niewydolność serca), poprzez dodanie wskaźnika zachęt i stworzenie między czasem terminu interakcji w trzech wymiarach, statusu wynagrodzenia za wyniki oraz wyraźnej motywacji do wynik konkretnego warunku. Zbadaliśmy także interakcje z cechami szpitala za pomocą indywidualnych modeli, które zawierały warunki dotyczące wielkości potencjalnej premii, statusu finansowego szpitala i lokalnych poziomów konkurencji.
Ze względu na duże zainteresowanie polityką tego, jak zachęty mogą wpływać na źle funkcjonujące szpitale, a także dlatego, że wcześniejsze badania wykazały, że większość wysiłków na rzecz poprawy jakości w sposób nieproporcjonalny przynosi korzyści usługodawcom, którzy są słabymi wykonawcami w punkcie wyjściowym, 11 wybraliśmy, a priori, przeprowadzenie analiz podgrup dotyczących tego efektu. wynagrodzenia za wyniki w szpitalach, które osiągają najwyższy kwartyl śmiertelności przed uruchomieniem Premier HQID (tj. od pierwszego kwartału 2002 r. do trzeciego kwartału 2003 r.)
[patrz też: przychodnia aksamitna gdańsk, hydroxyzinum bez recepty, sildenafil medana cena ]

0 thoughts on “Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów cd”

Powiązane tematy z artykułem: hydroxyzinum bez recepty przychodnia aksamitna gdańsk sildenafil medana cena