Skip to content

Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów ad

3 miesiące ago

537 words

Premier HQID wprowadził niewielkie zmiany w późniejszym okresie programu, oferując dodatkowe zachęty dla szpitali, które znacznie ulepszyły opiekę. Oceniliśmy zmiany całkowitej śmiertelności skorygowanej o ryzyko i indywidualnie dla każdego stanu, z wyjątkiem wymiany stawu biodrowego i kolanowego z powodu niskiej śmiertelności związanej z tymi zabiegami (około 0,7%). Ponieważ naszym zamiarem było porównanie efektu dodania wynagrodzenia za wyniki do publicznego raportowania (tj. Programu Premier) z samym publicznym raportowaniem (tj. Równolegle prowadzonym programem Medicare Hospital Compare, który obejmował ponad 98% kwalifikujących się szpitali) wybraliśmy jako naszą grupę kontrolną wszystkie nie-Premier szpitale, które zgłosiły do szpitala Porównaj na koniec 2004 roku. Wykorzystaliśmy wielowymiarowe techniki, aby dostosować się do różnic między szpitalami Premier i nie-Premier pod względem populacji pacjentów i cech szpitalnych (uzyskane od roczne badanie American Hospital Association [AHA]). Charakterystyka szpitala zastosowana w naszych modelach została wybrana na podstawie wcześniejszych prac wykazujących, że szpitale Premier były większe niż szpitale non-Premier, częściej były to szpitale non-profit lub szpitale dydaktyczne i częściej znajdowały się w obszarach miejskich na południu Stanów Zjednoczonych. .5,13 Badanie zostało zatwierdzone przez Biuro Humanistycznej Administracji w Harvard School of Public Health.
Wyniki kliniczne
W latach 2002-2009 użyliśmy krajowych danych Medicare Part A w celu zbadania 30-dniowych współczynników umieralności skorygowanych o ryzyko dla ponad 6 milionów pacjentów wypisanych z jedną z głównych diagnoz lub procedur operacyjnych będących przedmiotem zainteresowania. Stworzyliśmy pięć zestawów modeli regresji logistycznej na poziomie pacjenta, które uwzględniają grupowanie pacjentów w szpitalach w każdym modelu. Pierwszy model był ogólnym modelem, który łączył pacjentów we wszystkich czterech stanach (ostry zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca, zapalenie płuc i CABG); pozostałe modele były specyficzne dla każdego z czterech warunków. Ryzyko zgonu każdego pacjenta zostało dostosowane do 29 współistniejących schorzeń przy użyciu schematu korekty ryzyka Elixhauser, sprawdzonego narzędzia 14-16 i szeroko stosowanego narzędzia 17-22 opracowanego do analizy danych administracyjnych. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodatek Aneks, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Wykorzystaliśmy te modele do wyliczenia kwartalnych skorygowanych wskaźników umieralności dla szpitali Premier i szpitali non-Premier ogółem oraz dla każdego warunku.
Współrzędne zmienne
Wyliczyliśmy również trzy inne współzmienne, zgodnie z ustaleniami zgłoszonymi przez Wernera i wsp.8, wskazując, że największe usprawnienia w środkach procesowych w ramach Premier HQID wystąpiły w szpitalach, które kwalifikowały się do dużych premii (na podstawie proporcji ich pacjentów z Medicare ubezpieczenia), które charakteryzowały się dobrym zdrowiem finansowym (na co wskazują dodatnie całkowite marże) i znajdowały się na najmniej konkurencyjnych rynkach (mierzonych wskaźnikiem Herfindahla-Hirschmana). Wykorzystaliśmy ankietę AHA, aby uzyskać odsetek pacjentów z Medicare dla każdego szpitala i wskaźnik Herfindahla-Hirschmana dla każdego rynku; całkowita marża dla każdego szpitala została obliczona na podstawie raportów kosztów szpitalnych Medicare .23
Analiza statystyczna
Porównaliśmy kluczowe cechy szpitali Premier z szpitalami innych niż Premier, a także cechy pacjentów, którzy otrzymali opiekę w każdym z tych szpitali
[patrz też: test obciazenia glukoza, aspiryna bayer ulotka, spirala dla nieródek ]

0 thoughts on “Długoterminowy efekt płatności Premier za wyniki w zakresie wyników pacjentów ad”

Powiązane tematy z artykułem: aspiryna bayer ulotka spirala dla nieródek test obciazenia glukoza